ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του Δ.ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ότι τα μαθήματα ξεκινούν στις 16/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.
  • Θα γίνει ενημέρωση των καταρτιζομένων  στον προαύλιο χώρο του ΙΕΚ στις 15:00 . 
  • Θα έχουν αναρτηθεί καταστάσεις των τμημάτων και οι αίθουσες στις οποίες θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στην εξωτερική είσοδο του κτιρίου .
  • Τα μαθήματα των εργαστηρίων θα γίνουν την πρώτη εβδομάδα στο χώρο του Δ.ΙΕΚ .
  • Οι βεβαιώσεις φοίτησης στους καταρτιζόμενους του Α΄Εξαμήνου θα δοθούν μετά την έναρξη των μαθημάτων μέσα στις τάξεις .
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και εδώ

Εγγραφές Β' Φάσης

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και είναι επιτυχόντες Β' Φάσης, να κάνουν την εγγραφή τους απαραιτήτως από 

               Παρασκευή 29-09-2023 έως και την Τετάρτη 4-10-2023

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή

2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ή

3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr.

4. Οσοι είναι επιτυχόντες από βελτίωση, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. 

Όσοι επιτυχόντες ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να τα καταθέσουν  ή να τα στείλουν μέσω email στο Δ.Ι.Ε.Κ Πειραιά ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με όσα δικαιολογητικά ζητηθούν από τα παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής που μπορείτε να βρείτε και εδώ

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους

3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια ).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014). Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά στο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι ώρες προσκόμισης των έγγράφων στο ΙΕΚ Πειραιά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή είναι 

                                              από 15:00 έως 19:00

Παλιότερες αναρτήσεις...

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.